سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به ما دروغ م? گفتنــــد:

دردها را بزرگ که شو?د فراموش م? کن?د...

درسـت ا?ن است:

زندگــــ?، آنقــــدر درد دارد...

کــــــه از درد نــــو،

درد کهنه فراموش م?شود...
تاریخ : شنبه 94/7/18 | 2:0 عصر | نویسنده : مریم | نظر